Department №40

about department

Graduates 2001-2008


Graduates 2008

On the photo: Dobrov Kostya, Zakharov Alexander, Alexandrov Alexey, Shurkov Andrey, Nesterenko Alexey, Proshin Fedor, Roslyakov Alexander